Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla - projekto „Besimokanti organizacija“ dalyvė

Projektas „Besimokanti organizacija“ leidžia individualizuoti mokymų bei konsultacijų paketą pagal konkrečios švietimo įstaigos poreikius. Šio projekto dalyve tapo Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla.

Mokyklos pasirinkta mokymų programa „Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos kūrimas mokykloje“.  Pagrindinis programos tikslas - tobulinti mokytojų gebėjimus stebėti mokinių asmeninę pažangą, organizuoti vertinimą ir įsivertinimą pamokoje. 

Programai moderuoti pakviesta Rokiškio r. Kamajų gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, NMVA išorės vertintoja Olivija Saranienė.

2016 m. lapkričio  - 2017 m. sausio mėnesiais Kauno Pilėnų pagrindinėje  mokykloje vyko numatytos projekto veiklos. Lektorė su mokytojais dalijosi savo turima patirtimi skaitydama seminarą mokyklos bendruomenei, konsultavo mokytojus atliekant savarankiškus darbus, stebėjo atviras pamokas, jas vertinio, teikė grįžtamąjį ryšį. Mokyklos metodinei tarybai buvo suteiktos konsultacijos dėl mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos tobulinimo mokykloje. Lektorė džiaugėsi, kad mokyklos mokytojai motyvuoti ir siekia pokyčių gerinant ugdymo kokybę.

Mokyklos bendruomenė dėkojo lektorei už suteiktas žinias, idėjas, kurias mokytojai pritaikys savo darbe ugdant bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas.

Mokyklos direktoriaus Juozo Daukšio ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Anaitos Blauzdžiūnienės mintys apie projekto veiklas.

Didžiausias dėmesys Kauno Pilėnų pagrindinėje mokykloje skiriamas mokiniui, jo mokymosi pasiekimų gerinimui ir mokymosi pagalbos teikimui. Sudarytos tinkamos sąlygos kiekvieno mokinio asmenybei atsiskleisti. Ugdymosi procesas nuolat stebimas, analizuojamas. Beveik visi mokiniai ugdosi vertybines nuostatas, diferencijuojamos ir individualizuojamos veiklos. Mokinių daroma pažanga aptariama klasėse su mokiniais ir jų tėvais, mokytojų tarybos posėdžiuose.

Siekiant sistemingo mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, veiksmingo asmeninės pažangos matavimo, mokytojams organizuotas seminarų ciklas „Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos kūrimas“. Mokytojai patobulino šiuolaikinės pamokos organizavimo kompetencijas, ypač didelis dėmesys mokinių pasiekimų ir pažangos planavimui, vertinimo ir įsivertinimo metodams. Mokytojai stebėjo, analizavo ir aptarė atviras matematikos mokytojos Reginos Butiškytės, dorinio ugdymo (etikos) mokytojos Kristinos Tichomirovos, muzikos mokytojos Jūratės Gudienės, pradinio ugdymo mokytojos Reginos Mickūnienės, lietuvių kalbos mokytojos Gražinos Kaštalianovienės pamokas. Pasirengti pamokų stebėjimui ir analizei padėjo lektorė Olivija Saraniene, NMVA vertintoja, Rokiškio raj. Kamajų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Atviros pamokos - tai nauja patirtis 2a, 6b, 7b, 8a, 8b klasių mokiniams. Jie puikiai jautėsi, buvo aktyvūs pamokų dalyviai, džiaugėsi savo gebėjimais, stebino mokytojus žiniomis ir kompetencijomis.