Mokymai pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų pedagogams

1.  Informacinių technologijų naudojimui pamokose
Pažangių IKT taikymas pamokoje
Norbertas Airošius, Rigonda Skorulskienė
Trukmė:6 ak. val.
Skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) objektų naudojimas ir kūrimas su ActivInspire programa.
Lina Sergejevienė
Trukmė:18 ak. val.
2.  Karjeros planavimas
Ugdymas karjerai mokykloje: strategija, principai, įrankiai.
Giedrė Valaitienė
Trukmė:8 akad. val.
Mokyklos psichologo, profesijos patarėjo, klasės vadovo bendradarbiavimas, padedant mokiniams planuoti profesinę karjerą.
Asta Draugelienė, Aistė Glinskienė
Trukmė:6 akad. val.
3.  Klasės vadovams
Seminaras "Tėvų įtraukimas bei motyvavimas į vaikų ugdymo procesą"
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Kaip vesti susirinkimus tėvams, kad jie norėtų juose dalyvauti?
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Idėjos klasės vadovo veiklai: nuo tinkamo požiūrio iki efektyvaus ir nuoseklaus
Asta Blandė
Trukmė:6 akad. val.
Mokykla tėvų akimis. Kaip vieniems kitus prisijaukinti?
Asta Blandė
Trukmė:6 akad. val.
Z karta - kartu atradimų link
Asta Blandė
Trukmė:6 akad. val.
Konfliktinių situacijų sprendimas gimnazijoje
Jolanta Dimšienė ir Danutė Putkienė
Trukmė:6 akad. val.
Klasės valandėlės: šiuolaikiniams vaikams reikia šiuolaikinio klasės vadovo.
Ramunė Murauskienė
Trukmė:6 ak. val.
Mokytojų kolektyvo ir klasių sutelktumo stiprinimas: nuo grupių iki komandos
Eglė Gudelienė
Trukmė:6 ak. val.
4.  Konfliktų prevencijai
Seminaras "Kaip atrasti ryšį su ,,sunkiu“ žmogumi."
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Seminaras "Pedagogo asmenybės vaidmuo santykių su kitais kūrime."
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Konfliktų prevencija ir sprendimo strategijos
Rosita Pipirienė
Trukmė:6 akad. val.
Kaip motyvuoti tėvus spręsti problemas?
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Kaip atrasti kontaktą su ,,sunkiais" vaikais bei tėvais
Jūratė Selilienė
Trukmė:16 akad. val.
Patyčių prevencija mokykloje: komandinio darbo principai
Ramunė Dobrovolskienė
Trukmė:6 akad. val.
Konfliktų sprendimas tarpininkaujant
Ramunė Dobrovolskienė
Trukmė:6 akad. val.
5.  Lyderystės ugdymui
Mokytojų komandos šiuolaikinėje mokykloje: iššūkiai ir galimybės
Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė
Trukmė:6 akad. val.
Pasidalintos lyderystės mokykloje diegimo galimybės ir reikalingos sąlygos
Doc. Dr. Gintautas Cibulskas
Trukmė:8 akad. val.
Lyderystė ir komandinis darbas
Mantas Cegelskas
Trukmė:6 akad. val.
Efektyvi kalba. Saviprezentacijos ir viešo kalbėjimo įgūdžių ugdymasis.
Lidija Laurinčiukienė
Trukmė:6 ak. val.
Mokyklos vadovas – lyderis. Mokyklos pedagogų komanda – lyderių komanda. Lyderystės kultūros kūrimas šiuolaikinėje mokykloje.
Lidija Laurinčiukienė
Trukmė:6 ak. val.
6.  Mokinių vertinimo bei įsivertinimo tobulinimui
Individualios mokinio pažangos matavimo būdai
Dalia Paleckienė, Danutė Venclovaitienė.
Trukmė:6 akad. val.
Asmenybės brandos, socialinės raidos ir mokinių pasiekimų individualios pažangos vertinimas
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 akad. val.
Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo bei pasiekimų vertinimo integralumo pamokose praktika, siekiant ugdymo kokybės ir mokinių geresnių mokymo (si) rezultatų
Vincas Tamašauskas
Trukmė:6 ak. val.
Mokinių pažangos matavimas ir fiksavimas pamokoje
Vitalija Dziuričienė
Trukmė:6 ak. val.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 ak. val.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas bei įsivertinimas pamokoje. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos kūrimas mokykloje.
Olivija Saranienė
Trukmė:12 akad. val.
7.  Mokymo(si) motyvacijos stiprinimui
Mokinių motyvacijos stiprinimas taikant koučingo technikas
Dr. Rūta Klimašauskienė
Trukmė:6 akad. val.
Mokomės bendradarbiaudami
Asta Blandė
Trukmė:6 akad. val.
Motyvacija: lygtis su vienu nežinomuoju ir daugybe sprendinių
Larisa Gražienė
Trukmė:6 ak. val.
8.  Muzikos mokytojams
Muzikos pamokos struktūra, tikslai, uždaviniai, metodai
Jungtinė lektorių grupė
Trukmė:6 akad. val.
Muzikos organizacija kaip besimokanti organizacija
Dr. Asta Tamušauskaitė
Trukmė:12 akad. val.
Šiuolaikinė muzikos pamoka mokymo/si paradigmų kontekste
Dr. Asta Tamušauskaitė
Trukmė:6 akad. val.
9.  Pedagogų tobulinimuisi
Seminaras "Psichologo bei socialinio pedagogo vaidmuo švietimo įstaigose: iškylantys sunkumai bei sprendimo galimybės."
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Seminaras "Pedagogų bei tėvų emocinio raštingumo ar emocinio intelekto lavinimas, stiprinimas, ugdymas."
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Aktyvieji mokymosi metodai ugdymo procese. Mokomės iš kolegų
Genovaitė Kynė, Rimantas Kynas
Trukmė:12 akad. val.
Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir praktika
Dr. Asta Tamušauskaitė
Trukmė:6 akad. val.
Inovatyvūs įgalinimo metodai
Dr. Asta Tamušauskaitė
Trukmė:8 akad. val.
Psichologinės krizės, jų atpažinimas ir valdymas mokykloje
Jolanta Dimšienė
Trukmė:6 akad. val.
Kad vaikai užaugtų sėkmingi. Kaip dirbti su dabartiniais pradinukais?
Dr. Rūta Klimašauskienė
Trukmė:6 akad. val.
Naujosios mokinių kartos (Z) mokymosi ypatumai
Gerda Šlenfuktaitė
Trukmė:6 akad. val.
Svaiginantis iššūkis: pagerinti visų mokinių mokymosi pasiekimus. Ar tai įmanoma?
Larisa Gražienė
Trukmė:6 akad. val.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo planavimas
Renata Dudzinskienė
Trukmė:6 akad. val.
Socialinės ir emocinės kompetecijos – raktas gimnazisto galimybėms ats(sis)kleisti
Asta Blandė
Trukmė:6 akad. val.
Neuroedukologija: kaip mokyti ir auklėti, atsižvelgiant į centrinės nervų sistemos veiklą
Dr. Tomas Lagūnavičius
Trukmė:6 akad. val.
Kaip mokytojui ir auklėtojui tapti pozityviam
Dr. Tomas Lagūnavičius
Trukmė:8 akad. val.
Teksto kūrimo ir išmokimo metodų derinimas
Dr. Tomas Lagūnavičius
Trukmė:6 akad. val.
Emocinis intelektas
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 akad. val.
Pedagogo asmeninių kompetencijų ugdymas savistabos metodu
Ramunė Dobrovolskienė
Trukmė:6 akad. val.
Komandinio darbo įgūdžių lavinimas.
Rasa Šilalytė
Trukmė:8 akad. val.
10.  Šiuolaikinėms pamokoms bei jų tobulinimui
Mokėjimo mokytis ir aukštesnių mąstymo gebėjimų ugdymas
Genovaitė Kynė, Eglė Melnikienė
Trukmė:4 akad. val.
Efektyvaus mokymosi principai
Doc.dr. Vilija Stanišauskienė
Trukmė:6 akad. val.
Individualizuota pamoka Y ir Z kartos mokiniams
Irena Pranskevičiūtė, Dalia Gaidamavičiūtė-Apulskė, Daiva Šilienė
Trukmė:6 akKaip klasėje, kurioje yra 15-30 moksleivių, atliepti kiekvieno individualius mokymosi poreikius ir gebėjimus? Kaip įprasminti pamoką? Kaip atliepti šiuolaikinių mokinių mokymosi kultūrą? Šie iššūkiai gali būti įveikti, kai pamokos struktūra yrad. val.
Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose
Doc. dr. Zita Nauckūnaitė
Trukmė:6 akad. val.
Šiuolaikinių pedagoginių inovacijų taikymas pamokoje
Larisa Gražienė
Trukmė:6 akad. val.
Mokymąsi skatinančios strategijos
Ilmantė Bagdonė, Nerija Baltrėnienė
Trukmė:8 akad. val.
Kaip lengvai integruoti kūrybines užduotis pamokose
Dr. Tomas Lagūnavičius
Trukmė:8 akad. val.
Aktyvių ugdymo metodų taikymas pamokoje
Dr. Tomas Lagūnavičius
Trukmė:8 akad. val.
Pamokos kokybės valdymo ir mokinių pasiekimų pažangos matavimo praktika
Vincas Tamašauskas
Trukmė:8 akad. val.
Mokymąsi bendradarbiaujant skatinančių ugdymo metodų taikymas
Olivija Saranienė
Trukmė:6 akad. val.
Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose
Olivija Saranienė
Trukmė:6 akad. val.
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. Efektyvi šiuolaikinė pamoka (praktiniai aspektai)
Olivija Saranienė
Trukmė:12 akad. val.
Geros mokyklos koncepcijos iššūkiai pamokai
Vitalija Dziuričienė
Trukmė:6 akad. val.
Į mokymąsi orientuotas mokymas
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:40 akad. val.
Nauji iššūkiai sėkmingai pamokai
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 akad. val.
Z kartos ugdymo strategijos
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 akad. val.
Z karta, indigo vaikai ar hiperaktyvūs? Naujas žvilgsnis į mokymosi procesą.
Rasa Šilalytį
Trukmė:6 akad. val.
Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius mokytis?
Renata Dudzinskienė
Trukmė:6 ak. val.
Kaip išmokyti, o ne mokyti?
dr. Tomas Lagūnavičius
Trukmė:8 ak. val.
Sėkmingos pamokos planavimas, aktyvių veiklų organizavimas, individualios pasiekimų pažangos matavimas mokytojo praktiko požiūriu
Vincas Tamašauskas
Trukmė:6 ak. val.
Probleminis mokymas, mokymas/is tiriant
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 ak. val.
Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje
Larisa Gražienė
Trukmė:6 ak. val.
11.  Švietimo vadyba
Seminaras švietimo įstaigų administracijos atstovams "Pedagogų motyvacijos stiprinimas"
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
LEAN vadybos taikymo galimybės ir reikalingos sąlygos švietimo įstaigoje
Doc.dr. Gintautas Cibulskas
Trukmė:8 akad. val.
Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo
Lidija Laurinčiukienė
Trukmė:6 akad. val.
Pagalbos mokiniui organizavimas mokykloje: ko reikia šiuolaikiniam vaikui?
Sonata Drazdavičienė
Trukmė:6 akad. val.
Mokyklos veiklos kokybės užtikrinimas įgyvendinant vidurinio ugdymo programą
Sonata Drazdavičienė
Trukmė:6 akad. val.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 akad. val.
12.  Ugdymo diferencijavimui bei individualizavimui
Ugdymo diferencijavimas ir indvidualizavimas – skirting mokinių poreikių tenkinimo galimybės.
Renata Dudzinskienė
Trukmė:6 akad. val.
Ugdymo integravimo, diferencijavimo ir individualizavimo praktinės galimybės
Jūratė Petronienė
Trukmė:6 akad. val.
Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 ak. val.
Kaip išmokyti visą klasę po vieną? Į mokinį orientuoto ugdymo technologija
Larisa Gražienė
Trukmė:6 ak. val.
Gabių mokinių ugdymas pamokoje
Renata Dudzinskienė
Trukmė:6 ak. val.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas ir jos vertinimas
Renata Dudzinskienė
Trukmė:6 ak. val.
Ugdymo integravimo pradinėse klasėse praktinės galimybės
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 ak. val.
13.  Ypatingų vaikų ugdymas
Theraplay metodo elementų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų.
Rasa Venckutė
Trukmė:6 akad. val.
Muzikos terapijos veiksenų ir sąveikos būdų taikymas ugdant vaikus, turinčius autistinių bruožų ar kitų specialiųjų ugdymosi bei socializacijos poreikių.
Dr. Vilmantė Aleksienė
Trukmė:6 akad. val.
Muzikos, dailės, šokio ir teatro saviraiška – unikalus vaikų, turinčių intelekto sutrikimų, ugdymosi būdas
Ilona Papečkytė
Trukmė:6 akad. val.
Kaip per muziką ir muzikavimą kurti ryšį su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
Linas Švirinas
Trukmė:6 akad. val.
Ugdome elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus
Gerda Šlenfuktaitė, Neringa Janušauskienė
Trukmė:6 akad. val.
Galimybės ir iššūkiai ugdant autistišką vaiką bendrojoje klasėje
Radmila Krividienė, Darius Moraza
Trukmė:6 akad. val.
Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas įstaigoje bei namuose, taikant inovatyvius metodus.
Zita Pupkienė
Trukmė:6 akad. val.